MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Müşteri Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Tekkart Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Tekkart”) tarafından Tekkart’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Tekkart kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Tekkart ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası 'ndan erişebilirsiniz.

1. Toplanan Kişisel Veriler

Tekkart tarafından toplanan kişisel verileriniz Tekkart ile hukuki ilişkiniz kapsamında paylaştığınız verileriniz, İletişim, Finansal, Konum, İşlem Güvenliği, Talep/ Şikayet Yönetimi, İşlem, muhasebe kategorilerinde sınıflandırılmıştır.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Tekkart herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez. Bu gibi verileri paylaşmanızı da istemiyoruz. Tekkart ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmayınız.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

i. Tekkart tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi kapsamında;

Tekkart ile kurmuş olduğunuz sözleşmenin ifası

Sözleşmenin diğer süreçlerinin takibi

Sözleşme kapsamındaki işlemlerde kullanılacak doküman ve materyallerin teslimi

ii. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında;

iii.Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi, kullanıcı deneyiminin artırılması için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası ve bu kapsamda Tekkart tarafından anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama (on-site remarketing),reklam yapılması

Satış, pazarlama ve optimizasyon süreçlerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için planlanması ve icrası

iv. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve bu kullanıcıların deneyiminin arttırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası

Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

Kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi

Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

v. Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini

için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası

Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

vi. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

Hukuk işlerinin takibi

İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

İş güvenliği süreçlerinin planlaması ve icrası

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Tekkart tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Tekkart’ın erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda

Kanun'un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Verdiğiniz kişisel bilgilerin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması

4. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Tekkart tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde detayları verilen amaçlarla ve 3. maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak Kanun'un 8. maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz yurtiçi ve yurtdışındaki sunucularımızda barındırılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Tekkart ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan erişebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Tekkart Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası uyarınca [email protected] adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tekkart talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Tekkart’ın işbu Müşteri Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.